Production Supervisor - PET packaging (Bien Hoa City)

Topcareer's Client
Lương: 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 10-01-2024
Fulltime Apply Job

Nhân Viên Thông Dịch Phòng Sản Xuất - Long Thành, Đồng Nai

Topcareer's Client
Lương: 12.000.000 VNĐ - 13.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 04-12-2023
Fulltime Apply Job

Nhân Viên Thông Dịch Phòng Phát Triển Thị Trường - Long Thành, Đồng Nai

Topcareer's Client
Lương: 12.000.000 VNĐ - 17.000.000 VNĐ | Khu vực: Dong Nai | Ngày đăng tuyển: 04-12-2023
Fulltime Apply Job

WAITER | WAITRESS

Topcareer's Client
Lương: 1.100 USD - 1.200 USD | Khu vực: Cyprus - Ẻuope, Overseas | Ngày đăng tuyển: 14-11-2023
Fulltime Apply Job

DELIVERY STAFF

Topcareer's Client
Lương: 1.000 USD - 0 USD | Khu vực: Cyprus - Ẻuope, Overseas | Ngày đăng tuyển: 14-11-2023
Fulltime Apply Job

BARMAN

Topcareer's Client
Lương: 1.300 USD - 1.400 USD | Khu vực: Cyprus - Ẻuope, Overseas | Ngày đăng tuyển: 13-11-2023
Fulltime Apply Job

BARISTA

Topcareer's Client
Lương: 1.400 USD - 1.500 USD | Khu vực: Cyprus - Ẻuope | Ngày đăng tuyển: 13-11-2023
Fulltime Apply Job

KITCHEN ASSISTANT

Topcareer's Client
Lương: 1.100 USD - 0 USD | Khu vực: Cyprus - Ẻuope, Overseas | Ngày đăng tuyển: 13-11-2023
Fulltime Apply Job

BAKER

Topcareer's Client
Lương: 1.900 USD - 1.950 USD | Khu vực: Cyprus - Ẻuope, Overseas | Ngày đăng tuyển: 13-11-2023
Fulltime Apply Job

COOK A

Topcareer's Client
Lương: 1.600 USD - 2.100 USD | Khu vực: Cyprus - Ẻuope, Overseas | Ngày đăng tuyển: 13-11-2023
Fulltime Apply Job
Answer call us!
Answer call us!
For any questions during the work, please contact us or email us.
Phone : +84 938 66 19 53
Mail : talentsourcing@topcareer.vn
Coppyright@2019 topcareer.vn. All rights reserved